teisipäev, 28. jaanuar 2014

Fenno-Ugric Film Festival

Meil on hea meel teatada, et esimene soome-ugri filmifestival toimub Eestis Tsiistres 4.–8. juunil 2014!

FUFF on lühifilmide festival, mille eesmärk on tekitada huvi soome-ugri mängu- ja eksperimentaalfilmide vastu, mille autorid on soome-ugri filmitegijad või mis käsitlevad soome-ugri teemasid. Festivalile on teretulnud filmid kogu maailmast. Eriti julgustame oma töid esitama sõltumatuid filmitegijaid, kes ei tee põhivoolu kommertsfilme. Samuti ootame tudengifilme.

Kutsume festivalile filmide autoreid, et tutvustada nende filme ja vestelda nende töödest pärast linastust. Piisava finantseerimise korral võib festival osaliselt katta nende reisi- ja/või majutuskulud.

Üritus on avatud kõigile, sealhulgas loovatele, uudishimulikele ja asjatundlikele filmitegijatele, õppejõududele, tudengitele ja kõigile teistele.

Festivalinädalal linastub ligikaudu 50 filmi. Lisaks filmiprogrammile toimuvad festivali raames ümarlauad, õpikojad, kontserdid ja näitused.


Festivalil on ainult üks võistlusprogramm – väikerahvaste filmid, kuhu me valime soome-ugri, välja arvatud Eesti, Soome ja Ungari filmitegijate filmid.


Suurte rahvaste festivaliprogramm pannakse kokku koostöös meie partnerite FFI, EFI ja HFI-ga.

KUTSE FESTIVALI TÖÖTUPPA

Festival kuulutab välja stsenaariumide kirjutamise töötoa, mis toimub festivali ajal Tsiistres 4.–8. juunil 2014.

Kutsume töötuppa 12 väikerahvaste (komid, udmurdid, handid, mansid, neenetsid, eenetsid, marid, merjalased, mokšad, mordvalased, vadjalased, liivlased, ersad, setud, vepslased jne) filmitegijat ning tasume nende festivaliaegsed majutus-, reisi- ja toitlustamiskulud. 


Samuti kutsume festivalile eesti, soome ja ungari filmitegijaid ning tagame neile festivali ajal toidu ja majutuse.


Töötoa viivad läbi kaks filmiprofessionaali, stsenarist ja režissöör, kes aitavad teil festivali ajal arendada oma sünopsisest lühifilmi stsenaariumi. Me ootame lühimängu- või eksperimentaalfilmi sünopsiseid ühel A4 lehel 15. veebruariks meiliaadressil sara.kisari@gmail.com.


Valik tehakse veebruari lõpuks. Festivali töökeel on inglise keel, kuid aktsepteerime venekeelseid sünopsiseid Venemaa territooriumilt. Me julgustame oma töid esitama ka tudengeid ja mitteprofessionaale; samuti neid, kelle inglise keel ei ole väga hea, sest töötoa ajal on meil olemas tõlgid.

KUTSUME 1. SOOME-UGRI FILMIFESTIVALILE VABATAHTLIKKE

Festival tagab vabatahtlikele kogu festivali ajaks toitlustamise, majutuse ja festivali passi ning tasub osaliselt nende reisikulud.

esmaspäev, 27. jaanuar 2014

"Liblikmees" Clermont-Ferrandis

4. veebruaril tõuseb Euroopa lühifilmitööstuse tähelepanu keskpunkti Urmas Nimetu kirjutatav stsenaarium "Liblikmehe" stsenaarium, kui seda mainekal Clermont-Ferrandi festivalil esitlevad režissöör Edina Csüllög ja produtsent Kristo Jürmann (Exitfilm).
 
Stsenaariumi aluseks on Mehis Heinsaare allegooriline lühijutt, mis räägib Anselmist, kes soovib saada suureks mustkunstnikuks, kuid kes põeb kummalist haigust - kõige emotsionaalsematel hetkedel eraldub ta kehast liblikaid. Heinsaarele omaselt on filmist fantaasia ühendatud reaalsega, mõistukõne otsekõnega.
 
Mõte sellest loost filmi teha on ringi ekselnud paar head aastat. 2010ndal viisid Urmas Nimetu ja Edina Csüllög idee Prantsusmaal ja Rumeenias toimunud areanguslaagrisse European Short Pitch, kus stsenaarium tublisti kosus, kuid ikka ei tundnud end piisavalt küpselt, et filmitud saada.
 
Eelmisel suvel leidis stsenaarium Tsiistre laagris uue hingamise. Sealt viis tee teda Vilniuse filmifestivali Baltic Pitching Forumile, kus see žüriile nii väga meeldis, et nad ta Clermont-Ferrandi maailma ühele suurimaid lühifilmide festivalile saatsid. 
 
Nüüd tuleb "Liblikmehel" esineda kõrvuti 15 teise väljavalitud ideega Euroopa filmiprodutsentide ees, et nende hulgast endale kosilasi valida.
 
Filmist pikemalt: http://exitfilm.ee/film/butterfly-man
Festivalist: http://www.clermont-filmfest.com/

neljapäev, 9. jaanuar 2014

Toetusprogramm Eesti kultuur maailmas

Programmi eesmärk  on eesti kultuuri rahvusvahelistumine ja kultuuriekspordi soodustamine, kultuuri kaudu Eesti tutvustamine maailmas ja võimaluste loomine Eesti loovisikutele, kultuurikollektiividele ja loomeettevõtjatele rahvusvahelisele areenile jõudmiseks.

Programmist toetatakse:
osavõttu Eestile olulistest kõrgtasemel silmapaistvatest kultuuriüritustest välismaal; välisriigis toimuvate kultuuriprojektide, sh kontsertide, etenduste, näituste jms korraldamist; välismaal toimuvate Eesti kultuuripäevade, festivalide ja esitluste korraldamist ja neist osavõttu; osalemist rahvusvahelistel messidel, esitlusfestivalidel ja –foorumitel ning teistel eksporti soodustavatel üritustel.

Programmist ei toetata:
projekte, mis on toimunud enne taotlusvooru tähtaja saabumist;
harrastuskollektiivide välissõite välja arvatud juhul, kui võetakse osa Eestile olulisest kõrgtasemel silmapaistvast kultuuriüritusest välismaal;
välja arvatud juhul, kui korraldatakse või võetakse osa välismaal toimuvatest Eesti kultuuripäevadest, festivalist ja esitlusest;
väliseestlastega kultuurisidemete hoidmise ja arendamise projekte (neid projekte toetatakse väliseesti kultuuriühingute toetusprogrammist).

Toetuse summa
Projekti kogueelarve peab ületama 4000 eurot. Programmist jagatava toetuse alampiir projekti kohta on 1500 eurot ja ülempiir 65 000 eurot.

Tingimused taotlejale
Taotluses peab olema märgitud ürituse toimumise koht ja/või üritust korraldava välismaise organisatsiooni  veebilehe aadress.

Taotluses peab olema märgitud eeldatav publiku/projektist osasaajate arv; aruandes peab olema märgitud reaalne publiku/projektist osasaajate arv.

Projektide puhul, millele taotletakse programmist toetust rohkem kui 15 000 eurot, tuleb projekti lühikirjeldus ja kavandatav eelarve esitada komisjonile tutvumiseks vähemalt 6 kuud enne projekti toimumist. Komisjon võtab esitatud projektiideede suhtes protokollilise seisukoha, milles hinnatakse kavandavat tegevust vastavalt programmi kriteeriumidele. 2014. aastal kehtib käesolev nõue projektidele, mille toimumine on kavandatud alates 1. septembrist 2014. a.

Toetuste määramisel hinnatakse:
projekti vastavust programmi eesmärgile;
projekti rahvuskultuurilist tähtsust, mõju valdkonna arengule, rahvusvaheliste kontaktide loomise võimekust ja mõju kultuuriekspordi hoogustamisele;
projekti mõju Eesti tutvustamisel ja mainekujundusel välisriikides;
projekti läbiviijate professionaalsust, eelnevat kogemust ja projektide elluviimise korrektsust, haldusvõimekust, välismaiste koostööpartnerite olemasolu, taset ja panust projekti elluviimisel;
projekti kestlikkust, uuenduslikkust ja ajakohasust;
projekti kaasatud esinejate taset, projektist kasusaajate hulka ja rahvusvahelist ulatust;
ürituse toimumise koha mainet ja kohta sealsel kultuurimaastikul;
teavitustegevuste ja meediaplaani olemasolu ja põhjalikkust;
eelarve realistlikkust, kuluartiklite põhjendatust ning kaasfinantseerimise ja omaosaluse määra kogu eelarvest.

Sihtotstarbelised ja mittesihtotstarbelised kulud
Sihtotstarbelisteks kuludeks loetakse:
tegevusi ja kulutusi, mis on vajalikud otseselt projekti ettevalmistamiseks ja elluviimiseks, sh reisi- ja majutuskulu, materjalide ja instrumentide transpordikulu, päevaraha, kindlustus, viisade vormistamine, osavõtumakse jms;
täiendavat honorari, töötasu ning nendega seotud sotsiaalmaksu, tulumaksu, töötuskindlustusmaksu ja pensionikindlustuse maksete tasumist;
reklaamikulu ja tegevustega otseselt seotud trükiste koostamise, toimetamise ja trükkimisega seotud ja muid tugitegevuste  kulusid, sh veebilahenduste kulusid;
pillide, heli- ja valgustehnika rendiga seotud kulu;
käibemaksu tasumist juhul, kui taotleja ei ole käibemaksukohustuslane;
Mittesihtotstarbelisteks kuludeks loetakse:
tehnika, töövahendite jms soetamist;
organisatsioonide liikmemakse;
erisoodustusmaksu tasumist;
käibemaksu tasumist juhul, kui taotleja on käibemaksukohustuslane;
muid tegevuse elluviimise seisukohast põhjendamatuid ja ebaolulisi kulusid.

TAOTLEMINE JA ARUANDLUS
Taotluste esitamise tähtaegadeks on jaanuari, aprilli ja septembri viimane tööpäev.
Taotlused esitada Kultuuriministeeriumile digitaalselt allkirjastatuna ja digikonteinerisse pakituna aadressil minkul.ee (või postiga aadressil Suur-Karja 23, 15076 Tallinn).
Vormid:
Taotluse vorm (.rtf)
Aruande vorm (.xls)
Lepingu muutmise vorm (.rtf)

KOMISJON
Esimees 
Reet Remmel - Kultuuriministeeriumi välissuhete osakonna nõunik
Liikmed
Kaire Jürgenson - Välisministeeriumi kultuuri- ja äridiplomaatia büroo vanemnõunik
Anu Kivilo - sihtasutuse Arvo Pärdi Keskus tegevjuht
Ülo Krigul - helilooja, Eesti Heliloojate Liidu juhatuse liige
Liina Siib - kunstnik, ajakirja „Estonian Art“ toimetaja
Juko-Mart Kõlar - Kultuuriministeeriumi muusikanõunik
Reet Weidebaum - Eesti Rahvushinghääling, kultuurisaadete toimetaja
Raul Oreškin - Kultuuriministeeriumi kunstide asekantsler

http://www.kul.ee/index.php?path=0x2x63x1479x1531